Gidhub BE Developer

GCD & LCM

2017-10-18
goodGid

GCD & LCM

유클리드 호제법

최대공약수와 최소공배수를 구할 두 수 중 큰 수와 작은 수를 정한 뒤

작은 수로 큰 수를 나누어 나머지를 구한다.

if ( 나머지 == 0 )
그때의 작은 수가 [최대공약수]이고,
원래 두 수를 곱한 값을 최대공약수로 나눈 값이 [최소공배수]이다.
else 
큰 수 = 작은 수
작은 수 = 나머지
나머지가 0이 될 때까지 반복

[1] GCD & LCM Code


#include<iostream>
using namespace std;

pair<int,int> gcdAndlcm(int a, int b){
  int big, small;
  int mok, nmg, gcd, lcm;
  
  if ( a >= b){
    big = a;
    small = b;
  }
  else{
    big = b;
    small = a;
  }
  while (1) {
    mok = big / small;
    nmg = big - mok * small;
    if (nmg == 0){
      gcd = small;
      lcm = a * b / gcd;
      return make_pair(gcd, lcm);
    }
    big = small;
    small = nmg;
  }
}

int main(){
  int a,b;
  cin >> a >> b;
  pair<int, int> p;
  p = gcdAndlcm(a, b);
  cout << "gcd : " << p.first << endl;
  cout << "lcm : " << p.second << endl;
  
  return 0;
}[2] GCD & LCM Code


int gcd(int a,int b){ //반복문을 이용한 방법
  int mod = a % b;
  while(mod > 0)
  {
    a = b;
    b = mod;
    mod = a % b;
  }
  return b;
}
 
int gcd(int a,int b){ //재귀 함수형
  if( a % b == 0 )
    return b;
  else
    return gcd(b, a % b);
}
 
int gcd(int a, int b){ //삼항 연산자 축약형 
  return (a % b == 0 ? b : gcd(b,a%b));
}

lcm = a * b / gcd;


[3] GCD & LCM Code


void gcdlcm(int a,int b){
  if(a > b){
    swap(a,b);
  }
  
  for(int i = a; i > 0; i--){
    if(((a%i) == 0) && ((b%i) == 0)){
      printf("GCD : %d \n", i );
      printf("LCM : %d \n", (a*b)/i);
      break;
    }
  }
}


Next : String Check

Comments

Index